OR Training

In alle trainingen van Tienopleidingen wordt gewerkt met afwisselende werkvormen en theorie. Kiest u voor een  incompany training, dan ontvangt u een verslag van de training met daarin de gemaakte afspraken. Indien gewenst is een certificaat van deelname per deelnemer mogelijk. Op het certificaat staan de verworven competenties en trainingsdoelen.

1. OR Starttraining

Heeft u een nieuwe OR met weinig ervaring met medezeggenschap, dan is deze cursus helemaal toegesneden op uw vraag. Want waar gaat u als OR nu over, en hoe werkt het spel? Hoe kunt u het organiseren? Na deze training heeft u een goede start gemaakt en kunt u voortvarend aan de slag.

Resultaat:
 • Inzicht verkregen op de WOR.
 • Organisatie en de werkwijze van de OR verkend en besproken.
 • Communicatie achterban en samenwerking met bestuurder besproken
2. Personeels-vertegenwoordiging (PVT)

Heeft u recent een PVT opgericht of bent u net verkozen, dan is het handig om met het OR team op cursus te gaan. Samen bepalen jullie de thema’s en waarvoor jullie deze willen inzetten, leren jullie de wettelijke mogelijkheden binnen de WOR, en bespreken jullie op welke wijze er invulling gegeven gaat worden aan medezeggenschap binnen jullie organisatie.

Resultaat:
 • Inzicht in de wet en regelgeving.
 • Werkplan voor de PVT opgesteld.
 • Organisatie en werkwijze besproken.
3. Wet op de ondernemingsraden (WOR basis)

Wat zijn de belangrijkste begrippen en bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden? Hoe kunt u de advies- en instemmingsprocedures rechtsgeldig laten verlopen. Dit leert u tijdens de basistraining ‘Wet op de ondernemingsraden’. Door het maken van enkele opdrachten kunt u hands on de opgedane kennis toepassen. 

Resultaat:
 • U heeft zicht op de kaders en het speelveld van de ondernemingsraad.
 • U kent de belangrijkste artikelen en u kunt deze toepassen in de praktijk.
 • U heeft als groep de dilemma’s van het or werk verkend.
4. Voorzitter en secretaris

Hoe werkt u als dagelijks bestuur optimaal samen, benut u elkaars talenten en geeft u sturing aan de ondernemingsraad. In deze training kijken we naar leiderschapsstijlen, de vraagstukken waar het dagelijks bestuur (DB) voor staat en hoe u met lastige situaties om kunt gaan.

Resultaat:
 • Inzicht in de eigen leiderschapsstijl.
 • Inzicht in de groepsontwikkeling en fase waarin jullie OR zich bevindt.
 • Tools om sturing te geven aan het groepsproces en vergader proces.
5. Arbo en RI&E

Wist je dat u als ondernemingsraad de meeste invloed hebt op de arbothema’s binnen de organisatie? En dat u op deze onderwerpen vaak het verschil kunt maken voor de medewerkers. Denk hierbij aan het laten afnemen van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of de invloed die u heeft met plan van aanpak voortkomend uit het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) of dat je een verdiepende Risico, Inventarisatie en Evaluatie onderzoek (RI&E) kunt laten uitvoeren.
Belangrijke terugkerende thema’s binnen het MTO en de RI&E zijn: werkdruk, verzuim, generatiepact en werkplezier. Hier besteden we tijdens deze training aandacht aan.

Resultaat:
 • Inzicht in de wettelijke kaders en mogelijkheden.
 • De stakeholders rondom het thema arbo en beïnvloedingsmogelijkheden.
 • Het hoe en waarom van een RI&E.
6. Onderhandelen en conflicthantering

In elke ondernemingsraad schuurt het wel eens onderling of loopt de communicatie wat stroef met de directie. Hoe zorgt u dat uw OR de wrijvingen effectief inzet? Hoe voorkomt u gedoe en hoe gaat u met dat gedoe om? In deze training oefenen we met een trainingsacteur met diverse onderhandelingsvaardigheden, krijgt u inzicht in uw persoonlijke conflicthanteringsstijl en weet u welke technieken u kunt inzetten om te komen tot een win-win situatie.

Resultaat:
 • Inzicht in uw persoonlijke stijl.
 • Inzicht in diverse groepsprocessen en conflict stadia.
 • U heeft geoefend met diverse onderhandelingssituaties.
7. De OR en het financieel-economisch beleid

Veel ondernemingsraden laten vaak het thema financiën liggen en dat is doodzonde. Zicht hebben op de financiën en met name de financiële keuzes die de organisatie maakt zijn voor een ondernemingsraad van belang. Waarin wil de organisatie investeren, waar is nog winst te behalen, hoe gaat men om met eventuele tekorten? En op welke wijze vindt u de thema’s van de organisatie terug in de keuzes die zij maakt?

Resultaat:
 • Zicht op welke stukken u als OR nodig heeft.
 • Inzicht op de financiële kengetallen van uw organisatie.
 • Een analyse gemaakt op de eigen situatie.
8. De PR van de OR

Een vaak gehoorde klacht is dat de OR onvoldoende zichtbaar is. Wat doet u hier aan? Is de basis op orde? En wat kunt u nog meer doen om uw achterban te betrekken, hoe schrijft u een wervende blog of een nieuwsbericht en hoe kunt u als OR werken aan “framing”?

Kortom hoe zorgt u voor zichtbaarheid en betrokkenheid.

In deze training gaat u verder dan het publiceren van de agenda en de notulen. Een eigentijdse training waarin u leert welke communicatiemiddelen passen bij uw organisatie en welke effectief en efficiënt in te zetten zijn.

Resultaat:
 • U werkt aan het huidige en gewenste imago van de OR.
 • U ontdekt diverse communicatie middelen.
 • U werkt aan uw eigen communicatieplan om de achterban te betrekken.
9. Teamrollen en teambuilding

Als lid van een ondernemingsraad heeft u vaak te maken met een diverse groep mensen waarmee u dient samen te werken. Soms verloopt dat soepel maar vaak geeft dit ook wat gedoe. Niet iedereen doet even actief mee, of is even betrokken, niet iedereen heeft een vergadertalent of schrijftalent en niet iedereen communiceert even gemakkelijk. Hoe regelt u het nu met elkaar? In deze training werken we aan onderling vertrouwen, verbondenheid, aan gezamenlijke focus en richting en helderheid over rollen en taken.

Resultaat:
 • Inzicht in elkaars kwaliteiten.
 • Knelpunten en aandachtspunten besproken en geëvalueerd.
 • Afspraken gemaakt voor de toekomst voor een prettige samenwerking.
10. Een training op Maat

Wilt u als OR een training op maat, waarbij die actuele thema’s worden behandeld, zoals onderlinge samenwerking, zelfsturende teams, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) een reorganisatie, een nieuw functiehuis, snellezen, een prettige samenwerking met bestuurder, missie en visie van de or etc. dan kunt u ook een programma op maat laten maken met de thema’s en leerdoelen die er op dat moment toe doen.

Resultaat:
 • Inspiratie opgedaan op die thema’s waar uw OR mee bezig is.
 • Gewerkt aan gezamenlijke focus en verbondenheid.
 • Heldere afspraken en doelen voor uw OR.